แบงค์กรุงไทยผงาดอันดับ 1 แซงแบงค์กรุงเทพ (2557)

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย เงินฝากเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (หน่วย: ล้านบาท) ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2557 มกราคม 2557 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%) จำนวนเงิน ร้อยละ กรุงไทย   1,925,106 1,884,874 40,232 2.13 18.10 กรุงเทพ  1,903,071 1,871,676 31,395 1.68 17.90 ไทยพาณิชย์  1,774,362 1,779,339 (4,977) (0.28) 16.69 กสิกรไทย 1,591,593 1,563,569 28,025 … อ่านต่อ

สถานะการเงินธนาคาร เดือนธันวาคม 2556

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย เงินฝากเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (หน่วย: ล้านบาท) ธนาคาร ธันวาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%) จำนวนเงิน ร้อยละ กรุงไทย 1,884,2262 1,855,951 28,308 1.53 17.94 กรุงเทพ 1,871,061 1,834,495 36,566 1.99 17.82 ไทยพาณิชย์ 1,820,728 1,854,223 (33,494) (1.81) 17.34 กสิกรไทย 1,532,588 1,567,409 (34,821) (2.22) … อ่านต่อ

สถานะการเงินธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย เงินฝากเพียงวันที่ 30 เมษายน 2556 (หน่วย: ล้านบาท) ธนาคาร เมษายน 2556 มีนาคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%) จำนวนเงิน ร้อยละ กรุงเทพ 1,776,114 1,778,261 (2,147) 0.12 18.15 กรุงไทย 1,742,850 1,712,123 30,726 1.79 17.81 ไทยพาณิชย์ 1,654,966 1,658,157 (3,191) (0.19) 16.91 กสิกรไทย 1,448,951 1,430,659 18,291 1.28 … อ่านต่อ

สถานะการเงินธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย เงินฝากเพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 (หน่วย: ล้านบาท) ธนาคาร กุมภาพันธ์ 2556 มกราคม 2556 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%) จำนวนเงิน ร้อยละ กรุงเทพ 1,782,858 1,782,603 255 0.01 18.46 ไทยพาณิชย์ 1,656,573 1,603,213 53,360 3.33 17.15 กรุงไทย 1,654,147 1,689,206 (35,059) (2.08) 17.13 กสิกรไทย 1,410,613 1,391,114 19,498 1.40 … อ่านต่อ