ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 33 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น

ประวัติผู้บริหาร

Director’s Profile

 

A person in a suit and tie sitting at a table

Description automatically generated

CEO

นาย พรชัย จงภักดี

Mr. Pornchai Chongpakdee

 

ชื่อ:

นาย พรชัย จงภักดี

Name:

Mr. Pornchai Chongpakdee

อายุ:

67 ปี

 Age:

67 Years

สัญชาติ:

ไทย

Nationality:

Thai

การศึกษา:

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education:

 Bachelor of Political Science (Politics and Government)

Mini MBA Thammasat University

 

ประวัติการทำงาน

2534-ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการบริษัทแปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

2560-2562

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2558-2559

นายกสโมสรโรตารีวังทองหลาง

2528-2529

ผู้จัดการร้านสหกรณ์ธรรมศาสตร์A person posing for the camera

Description automatically generated

GM

นาง เกศราวรรณ จงภักดี

Mrs. Kessarawan Chongpakdee

 

ชื่อ:

นาง เกศราวรรณ จงภักดี

Name:

Mrs. Kaessarawan Chongpakdee

อายุ:

60 ปี

 Age:

60 Years

สัญชาติ:

ไทย

Nationality:

Thai

การศึกษา:

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Education:

 BBA Ramkhamhaeng university

ประวัติการทำงาน

2534-ปัจจุบัน

ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

 A person wearing a suit and tie

Description automatically generated

นาย พณัฐ จงภักดี

Mr. Panut Chongpakdee

 

ชื่อ:

นายพณัฐ จงภักดี

Name:

Mr. Panut Chongpakdee

อายุ:

35 ปี

 Age:

35 Years

สัญชาติ:

ไทย

Nationality:

Thai

การศึกษา:

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education:

Bachelor of Science(computer science) Suan Dusit University

Master of Science (Software Engineering) Chulalongkorn University

ประวัติการทำงาน

2562-ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทแปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

2559-2561

โปรแกรมเมอร์ชำนาญการ บริษัทแปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

2555-2558

โปรแกรมเมอร์ บริษัทแปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

2550-2554

พนักงานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทแปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

 

Experience

2019-Present

IT Manager, Pacific Telecommunication & Telephone Co.,Ltd.

2016-2018

Senior Programmer, Pacific Telecommunication & Telephone Co.,Ltd.

2012-2015

Junior Programer, Pacific Telecommunication & Telephone Co.,Ltd.

2007-2011

IT Support, Pacific Telecommunication & Telephone Co.,Ltd.

 A person posing for a picture

Description automatically generated

นางสาว วัชรพร จงภักดี

Ms. Watcharaporn Chongpakdee

 

ชื่อ:

นางสาว วัชพร จงภักดี

Name:

Watcharaporn Chongpakdee

อายุ:

33 ปี

 Age:

33 Years

สัญชาติ:

ไทย

Nationality:

Thai

การศึกษา:

จบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Education:

 BBA (International Business) Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University

ประวัติการทำงาน

2554-ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แปซิฟิคโทรคมนาคมและโทรศัพท์ จำกัด

 

Experience

2011-Present

Marketing Manager, Pacific Telecommunication & Telephone Co.,Ltd.