วาระประเทศไทย :”R&D” เพิ่มขีดแข่งขันธุรกิจไทยยุคหน้า

(science, technology and innovation: STI) ที่อยู่ระหว่างการจัดทำโครงร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (STI) ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการเปลี่ยนผ่านภาคธุรกิจไทย จาก ผู้รับจ้างผลิต สู่ นวัตกรรม ที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัยและพัฒนา (Research&Development) อ่านต่อ

10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ประเทศไทยปี 2012 (Thailand E-marketing Trend 2012)

เทรนด์การแข่งขันทางด้านการตลาดออนไลน์สมัยนี้แต่ต่างๆ จากสมัยก่อนไปมากที่เดียว เนื่องจากปัจจุบันนี้มี 3G ชมให้การติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้นเยอะ และโทรศัพท์มือถือก็สามารถเข้าเว็บไซต์ได้เกือบหมด ทำให้อะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป การค้นหาข้อมูลก็ค้นหาผ่านทาง Search Engine อย่าง Google ทันที ช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ หรือ แอพพิเคชั่นใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน เพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่พลาดการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Twitter , Line , WatsApp เป็นต้น

อ่านต่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินธุรกิจ

ผู้บริหารต้องคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างการดำเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และการตัดสินใจที่ต้องกระทำอย่างสอดคล้องกัน ปัจจุบันผู้บริหารต้องประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การตัดสินใจทางธุรกิจขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์และสร้างโอกาสในการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ องค์การ ผู้บริหารต้องสามารถจัดการกับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ อ่านต่อ